یکی از مهم ترین ویژگی های هر محیط علمی، داشتن امکانات و ابزار های لازم جهت آموزش و آزمایش تجربی و عملی علم است. در همین راستا، مدرسه ی رفاه شرق آزمایشگاه بزرگ و مجهزی در اختیار دانش آموزان گذاشته است. این وسایل شامل حدود هفتاد و دو نوع وسیله مربوط به درس های فیزیک و شیمی پایه ی هفتم، سی و دو نوع وسیله مربوط به آزمایش های درس زیست همین پایه، هفتاد و هفت وسیله ی دروس فیزیک و شیمی و سی هفت وسیله ی مربوط به درس زیست پایه ی هشتم، صد و چهار نوع وسیله برای آزمایش های پایه ی دهم می باشد. علاوه بر این، تلاش کرده ایم فضای مناسبی هم از لحاظ وسعت و هم کمدها و سرویس های مناسب برای ایجاد انگیزه ی دانش آموزان و راحتی کار آن ها در نظر بگیریم. مدرسه ی رفاه شرق که همواره بر اهمیت همکاری و هم افزایی تاکید دارد، از پیشنهادات و درخواست های معلم های محترم و دانش آموزان عزیز در تکمیل و تجهیز بیشتر آزمایشگاه به گرمی استقبال می کند.