برنامه مطالعاتی رشته انسانی نوروز ۹۹ تکلیف عید ادبیات-انسانی تکلیف عید اقتصاد-انسانی تکلیف عید تاریخ و جغرافی-انسانی تکلیف عید درس اول.انسانی تکلیف عید درس پنجم.انسانی تکلیف عید درس چهارم.انسانی تکلیف عید درس دوم.انسانی تکلیف عید درس سوم.انسانی تکلیف عید درس ششم.انسانی تکلیف عید درس هفتم. انسانی تکلیف عید ریاضی و آمار-انسانی تکلیف عید زبان-انسانی تکلیف عید علوم و فنون-انسانی تکلیف منطق-انسانی مقدمه-انسانی

برنامه مطالعاتی رشته ریاضی نوروز ۹۹ تکلیف عید ادبیات-ریاضی تکلیف عید درس اول.تجربی.ریاضی تکلیف عید درس پنجم.ریاضی وتجربی تکلیف عید درس چهارم.ریاضی.تجربی تکلیف عید درس دوم.تجربی.ریاضی تکلیف عید درس سوم.ریاضی.تجربی تکلیف عید درس ششم.ریاضی -تجربی تکلیف عید درس هفتم.ریاضی.تجربی تکلیف عید زبان-ریاضی تکلیف عید هندسه-ریاضی شیمی- ریاضی شیمی_تست فصل دو-ریاضی_ شیمی_تست فصل سه-ریاضی_ شیمی_تست فصل یک ریاضی_ فیزیک پنج-ریاضی فیزیک چهار-ریاضی فیزیک سه-ریاضی فیزیک یک-ریاضی مقدمه-ریاضی

برنامه مطالعاتی رشته تجربی نوروز ۹۹ تکلیف عید ادبیات-تجربی تکلیف عید زبان-تجربی تکلیف عیدشیمی- تجربی زیست-تجربی شیمی_تست فصل دو-تجربی_ شیمی_تست فصل سه-تجربی_ شیمی_تست فصل یک-تجربی_ فیزیک پنج- تجربی فیزیک چهار-تجربی فیزیک سه-تجربی فیزیک شش-تجربی فیزیک یک-تجربی مقدمه-تجربی

تاریخ و جغرافی ریاضی ۱ ریاضی ۲ ریاضی ۳ ریاضی ۴ ریاضی ۵ ریاضی ۶