سرکار خانم فروغ السادات میرمحمدصادقی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سمت: مدیر

سرکار خانم بهاره محمدیاری

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

سمت: معلم راهنمای پایه یازدهم

سرکار خانم محبوبه جهرمی زاده

فوق دیپلم اقتصاد نظری

سمت: معاون اجرایی

سرکار خانم فخری نوروزی

کارشناسی زیست شناسی

سمت: معاون آموزشی متوسطه دوم

سرکار خانم مرضیه فیوجی

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

سمت: کتابدار

سرکار خانم معصومه امینی

کارشناسی ارشد مشاوره

سمت: معلم راهنمای پایه هشتم

سرکار خانم نازنین علی بابا

کارشناسی مهندسی کشاورزی

سمت: معلم راهنمای پایه نهم

سرکار خانم وحیده رحیمی مقدم

کارشناسی الهیات و معارف

سمت: معلم راهنمای پایه هفتم

سرکار خانم فاطمه قربانی

کارشناسی ارشد حسابداری

معلم پرورشی متوسطه اول

سرکار خانم فاضله فراهت

کارشناسی شیمی

معلم راهنمای پایه دهم

سرکار خانم زهرا حمیدین

کارشناسی ارشد فیزیک

سمت:معلم راهنمای پایه دهم

سرکار خانم هانیه شاملو

کارشناسی الهیات

سمت: معلم پرورشی متوسطه دوم

سرکار خانم نسیم عظیمی

کارشناسی مدیریت دولتی

ناظم متوسطه دوم

سرکار خانم هنگامه ابراهیمی

کارشناسی حسابداری

سمت: ناظم متوسط اول