*بهاره محمدیاری:

کارشناس ارشد جامعه شناسی

معلم راهنمای دوازدهم

 

*سعیده قابل:

کارشناسی ارشد فیزیک

معلم راهنمای هفتم

 

*مرضیه فیوجی:

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

معلم راهنمای دهم

معلم مطالعات نهم

 

 

*نازنین علی بابا

مهندسی کشاورزی

معلم راهنمای نهم

دبیر هندسه هشتم

 

*نرجس حبیبی

کارشناسی ارشد روان شناسی

معلم راهنمای یازدهم

 

*وحیده رحیمی مقدم

کارشناسی فقه و حقوق

معلم راهنمای هشتم