*بهاره محمدیاری

معلم راهنمای دوازدهم

*منصوره ابوطالبی

کمک راهنمای ریاضی و تجربی دوازدهم

*مهدیه طهوری

کمک راهنمای انسانی دوازدهم

 

*زینب مارالانی تبریزی

معلم راهنمای یازدهم

*صبا سنایی

کمک راهنمای یازدهم

 

*مرضیه فیوجی

معلم راهنمای دهم

*فاطمه بخشی پیرهادیان

کمک راهنمای دهم

 

*نازنین علی بابا

معلم راهنمای نهم

 

*سعیده قابل

معلم راهنمای هشتم

 

*وحیده رحیمی مقدم

معلم راهنمای هفتم

*الهام اشرفی

کمک راهنمای هفتم