آذر ۱, ۱۳۹۷

اردوی دانش آموزان پایه ی هفتم

روز چهارشنبه ۳۰ آبان ماه    
آبان ۳۰, ۱۳۹۷

اردوی دانش آموزان پایه ی هشتم

روز سه شنبه ۲۹ آبان ماه                
آبان ۲۸, ۱۳۹۷

اردوی دانش آموزان پایه ی نهم

روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه              
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

اردوی دانش آموزان پایه ی دهم

روز شنبه ۲۶ آبان ماه